Privacyverklaring

NOPdesign, gevestigd aan de Skilwyk 15, 8701KM Bolsward, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Telefoon: +31(0)6 504 432 75
E-mail: info@nopdesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat NOPdesign in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens verwerkt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

De reden van het gebruik 
NOPdesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Voor de uitvoering van de specifieke dienst waarvan u gebruikmaakt
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • NOPdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Om onze klanten te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

Op welke grondslagen is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?
Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

 • Uw toestemming.
  De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben, of waar u partij bij bent.
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander.

Bewaartermijnen
NOPdesign is wettelijk verplicht factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële en administratieve gegevens 7 jaar te bewaren op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Delen van persoonsgegevens met derden
NOPdesign deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • Boekhouder
 • Mailserver
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten


Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NOPdesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nopdesign.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NOPdesign gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op deze andere websites die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze andere websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt NOPdesign vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Daarnaast kunt u NOPdesign vragen deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van uw hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Wil u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@nopdesign.nl

NOPdesign wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u daar een email-bericht over te sturen.